Семестриални такси

Апликационна
такса

EUR 100
(еднократно)

Семестриална
такса

EUR 1500
за семестър

Семестриална
регистрационна такса

EUR 50 за граждани на ЕС
EUR 450 за граждани на страни извън ЕС

Семестриална
регистрационна такса
за британска диплома

EUR 450 (валидна само за третата година)

Униформи и ножове

EUR 600
(
еднократно)

Стипендии

Стипендии за новоприети студенти

ВУМ дава възможност на студентите с високи резултати от изпитите за прием да получат стипендия още през първата година от обучението. Под внимание се взимат академичните резултати от дипломата за средно образование, резултатите от изпита по английски език и мотивацията, демонстрирана по време на интервюто за прием. През първия семестър студентите могат да кандидатстват за стипендия до 1000 евро, като точната сума се определя от резултата, постигнат на изпита по английски език (или от представен сертификат) или от SAT и от интервюто за прием.

Стипендии за високи академични резултати

Студентите в специалности „Хотелиерство и кулинарни изкуства“ и „Гастрономия и кулинарни изкуства“ с успешно положени изпити от насрочените изпитни сесии съгласно графика за съответната академична година към началото на текущия семестър имат право да получават стипендия за успех, считано от третата година на своето обучение. Стипендията за успех през третата учебна година се изчислява на база резултата от изпитите от предходните четири семестъра. За специалност „Хотелиерство и кулинарни изкуства“ стипендията за успех през четвъртата учебна година се изчислява на база резултата от изпитите от предходните два семестъра.

Студентски заем

Students holding a Bulgarian passport or a passport of one of the European Union member states (plus countries from the European Economic Area) have the right to apply for a student loan for their term of study in Bulgaria.

Изисквания съгласно българското законодателство

Стъпки за получаване на студентски кредит

·         Да кандидатства за бакалавърска или магистърска степен, без преди това да има придобита такава образователно-квалификационна степен;

·         Да е под 35-годишна възраст;

·         Да има гражданство на страна членка на ЕС или ЕИП

Държавно-гарантираният заем е доста изгоден, давайки възможност студентът да изплати следването си и дори да покрие ежедневните си разходи. Такъв заем е с много нисък лихвен процент, който по закон не може да надвишава 7 процента.

За студентски заем не са необходими гаранции (гаранти, недвижимо имущество или постоянен доход), тъй като това е държавно гарантиран заем. Лихва се заплаща единствено върху действително похарчената сума, а не върху първоначално одобрения от банката размер на заема.

Дава се едногодишен гратисен период след официалното завършване на студента, след което дължимата сума трябва да се изплати в рамките на 10 години на равни месечни вноски.

Банките, сключили типов договор за кредитиране на студенти и докторанти
  • Банка ДСК ЕАД
  • Първа Инвестиционна Банка АД
  • Инвестбанк АД
  • Българо-американска кредитна банка АД
  • Райфайзенбанк (България) ЕАД
  • Алианц Банк България АД
  • Юробанк България АД (Пощенска банка)

Банкови сметки на Висше училище по мениджмънт

Титуляр Висше училище по мениджмънт (ВУМ)
Адрес на титуляра Варна, Оборище 13а, България
Име на банката Интернешънъл Асет Банк АД
BIC / SWIFT IABG BGSF
Банкова сметка в ЕВРО BG23 IABG 7495 1400 4891 05
Банкова сметка в лева BG57 IABG 7495 1000 4891 08
Причина Заплащане на студентска такса/настаняване .. /име на студента, ID card number, специалност, курс/
Сума
Меню